Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens of geproduceerde items mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Meneer Creëer. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Meneer Creëer in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Meneer Creëer hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.